List otwarty redaktorów mediów polonijnych w Europie Zachodniej, Australii i USA - Nasz Swiat
30
Śr, wrzesień

Wiadomości

Sz.P.

Barbara Tuge-Erecińska

Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

 

Andrzej Person

Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności

z Polakami za Granicą Senatu RP

 

Adam Lipiński

Komisja Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP

 

Rzym, Antwerpia, Nottingham,  Redditch, Paryż, Boston, Sydney, Assen

4 lutego 2013 roku

 

Szanowni Państwo,

Dzisiejsza migracja Polaków, głównie w celach zarobkowych niesie ze sobą  ryzyko asymilacji, jakże często mylonej z integracją, toteż na mediach polonijnych spoczywa obecnie szczególna odpowiedzialność.  Z jednej strony naszym zadaniem jest umożliwienie polskim emigrantom możliwie najlepszego życiowego startu w nowym kraju pobytu, poprzez dostarczenie praktycznych informacji, jak odnaleźć się w gąszczu przepisów prawnych i reguł nowego społeczeństwa. Z drugiej jednak strony naszym zadaniem jest dbanie  o podtrzymywanie stałej więzi z Polską, aby przeciwdziałać zjawisku utraty tożsamości narodowej przez migrantów.

My niżej, podpisani, redaktorzy pism polonijnych, wydawanych w Europie Zachodniej, Australii i Stanach Zjednoczonych dokładamy wielu starań, aby przeciwdziałać postępującej depolonizacji, jakże licznej (milionowej!) rzeszy obywateli Polskich mieszkających i pracujących za zachodnią  granicą naszego kraju. Za naszym pośrednictwem możliwa jest integracja środowisk polonijnych, rozsianych po całym terytorium danego państwa.  Informujemy na bieżąco o planowanych wydarzeniach polonijnych, zamieszczamy relacje z ich przebiegu, budujemy poczucie dumy narodowej poprzez prezentacje sylwetek wybitnych przedstawicieli naszej diaspory, którzy swoją pracą czy działalnością społecznikowską przyczyniają się do rozsławiania dobrego imienia Polski i Polaków w świecie.

Dużo uwagi poświęcamy edukacji polonistycznej najmłodszych Polonusów.  Promujemy działalność szkół polskich, polonijnych szkółek i świetlic oraz instytucji i wydawnictw wspierających tych rodziców, którzy zmuszeni są sami, w domowym zaciszu, uczyć swoje dzieci  języka polskiego, historii i geografii Polski.

Współpracując z różnego rodzaju instytucjami rządowymi i pozarządowymi informujemy o organizowanych przez nich programach pomocowych dla osób powracających z emigracji, a także o różnego rodzaju konkursach i stypendiach dla młodych i/lub ambitnych.

Nasze redakcje są też naturalnym interlokutorem dla władz kraju pobytu. Nie tylko bronimy dobrego imienia naszej Ojczyzny i Narodu, interweniując zawsze, kiedy lokalne media to nasze dobre imię naruszają, ale też stajemy się partnerem w wielu debatach społecznych, dotyczących problemów czy naszej mniejszości narodowej, czy imigrantów w danym państwie w ogóle.

Jesteśmy nie tylko dziennikarzami, ale też społecznikami, od lat działającymi na rzecz Polonii i promocji Polski w świecie. Gdybyśmy nie byli działaczami polonijnymi, nie oszukujmy się, media w języku polskim na obczyźnie  w ogóle by nie istniały, bo jak wiadomo,  są one nierentowne. Skromne  środki, jakie możemy pozyskać od lokalnych sponsorów, nie starczają na pokrycie nawet podstawowych kosztów utrzymania redakcji. I nie chodzi tu tylko o koszty druku czy dystrybucji, gdyż te obniżamy do minimum, rozwijając wydania w wersji elektronicznej.

Z informacji, które otrzymujecie Państwo na bieżąco z placówek dyplomatycznych oraz organizacji pozarządowych, które przyglądają się naszej pracy, a także z raportów, które zostały opracowane na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, dowiedzieliście się, iż bez dotacji z Warszawy wiele z naszych redakcji nie jest w ogóle w stanie kontynuować swojej działalności!

Tym większe jest nasze zdumienie i rozczarowanie decyzją tegoż samego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP o nieprzyznaniu w bieżącym roku grantu na wspieranie działalności, rozwoju i modernizacji mediów polonijnych w Europie Zachodniej, Australii i Stanach Zjednoczonych, skazując wielu z nas tym samym na zawieszenie lub zamknięcie swojej działalności.

Artykuł 6 Konstytucji RP mówi, że państwo polskie powinno wspierać Polaków za granicą w utrzymywaniu łączności kulturowej z ojczyzną. W tym zadaniu pomagamy właśnie my. Jak liczna rzesza obywateli polskich przebywa obecnie właśnie w krajach, w których wydawane są reprezentowane przez nas media, nie musimy Państwu przypominać.

Ufamy, że wszystkim Państwu, czytającym te słowa, towarzyszy silne poczucie odpowiedzialności za Polonię i chęć wpierania rodaków, którzy przecież częściej z konieczności, niż  z wyboru znaleźli się na emigracji.

Liczymy, że podejmą Państwo stosowne działania, które uratują nas przed koniecznością zawieszenia działalności.

Z poważaniem

Danuta Wojtaszczyk

Dwutygodnik „Nasz Świat”, Rzym, Włochy

 

Agata Kocińska

Miesięcznik „Antwerpia po polsku”, Belgia

 

Beata Polanowska

Miesięcznik „East Midlands po polsku”, Nottingham, Wielka Brytania

 

Marcin A. Bolec

Dwutygodnik „Biały Orzeł”, Boston, Stany Zjednoczone

 

Anna Bolechała

Portal Polonika.fr, Polskie Radio Paryż

 

Krzysztof Bajkowski

Portal „Bumerang Polski”, Sydney, Australia

 

Marcin Reimus

Portal Redditch.com.pl, Redditch, Wielka Brytania

 

Mariusz Soltanifar

Portal Link to Poland, Assen, Holandia