Sukces polskich artystów na scenach Sycylii i Kalabrii - Nasz Swiat
28
N, luty

Polacy we Włoszech

Promocja historii Polski przez Związki polonijne z południowych Włoch.

W dniach 20 i 21 maja 2011 r. w PEDARZE (CT) i REGGIO CALABRIA odbyły się koncerty poświęcone uczczeniu 220 rocznicy Konstytucji 3 Maja i 150-leciu Zjednoczenia Włoch.
Obu uroczystościom patronowały: ze strony włoskiej: Urzędy Miasta Pedara i Reggio Calabria – Assessorat ds Kultury, Sztuki i Spektaklu / ze strony polskiej: Wydział Konsularny przy Ambasadzie RP przy Kwirynale w Rzymie, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – Zarząd Krajowy, Senat RP – Komisja Łączenia Polaków za Granicą z Warszawy.

20 maja 2011
PEDARA
Małe miasteczko, niedaleko Katanii (14 km), w połowie drogi pomiędzy Etną i morzem, gościło dwóch znanych polskich artystów: Panią Annę Kostrzyńską – sopran i Pana Marcina Dominika Głucha – pianistę i dyrygenta.Krótka historia Pedary
Mieszkańcy w 1388 uzyskali pozwolenie na wybudowanie pierwszego kościoła, wokół którego zaczęli rozwijać kompleks miejski. W 1641 r. Pedara przeszła z rąk administracji katańskiej w ręce szlacheckiej rodziny messyńskiej Di Giovanni, która to szybko rozpoczęła budowę i rozbudowę centrum miejskiego, dzięki mecenasowi Don Diego Pappalardo. Po wielokrotnych trzęsieniach ziemi, po obaleniu systemu feudalnego w 1812 r. i po edykcie Ferdynanda IV wydanym w Neapolu, miasteczko stało się wolne i autonomiczne. Dzisiejszy jego rozkwit zawdzięcza agrykulturze i turystyce.

W kameralnej Sali EXPO Urzędu Miejskiego odbył się koncert zorganizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne „Amici dell’Europa” we współpracy ze Związkiem Polaków w Kalabrii. Koncert, który trwał ponad dwie godziny, zawierał w programie utwory i arie: Moniuszki, Paderewskiego, Szymanowskiego, Belliniego, Mozarta, Straussa, Verdiego, Webera i van Beethovena.
Zarówno polska jak i włoska część publiczności bardzo emocjonalnie wyrażała swoje nastroje,  nagradzając wielokrotnie artystów aplauzami. Po pięciokrotnym bisie finałowym, liczna grupa słuchaczy jeszcze przez długi okres czasu wyrażała swoje zadowolenie z przyjazdu artystów polskich do Pedary.

21 maja 2011
REGGIO CALABRIA
Jedno z dziesięciu miast metropolitańskich we Włoszech, z najpiękniejszym kilometrem promenady, z prawie pięciotysiącletnią kulturą (Magna Grecia), gościło polskich artystów.
Teatr im. „Francesco Cilea” – jeden z najbardziej prestiżowych teatrów w Europie – otworzył swe podwoje, aby uczcić polsko-włoskie rocznice państwowe. Organizatorem i pomysłodawcą tej inicjatywy był Związek Polaków w Kalabrii, który już po raz drugi zorganizował w Teatrze Miejskim solenną uroczystość.


Prezentację koncertu rozpoczęła spiker RTV (największej telewizji lokalnej) od przedstawienia pokrótce działalności Związku Polaków w Kalabrii oraz artystów: Anny Kostrzyńskiej – sopran i Marcina Dominika Głucha – pianisty. Następnie Prezes Związku – Katarzyna Gralińska - odczytała list Szefa Kancelarii Prezydenta RP - Pana Ministra Jacka Michałowskiego. Wyrażał on życzenia wszelkiej pomyślności dla członków Związku, a publiczności udanego koncertu. Krótką historię związaną z głównym tematem – Konstytucją 3 Maja – przedstawił członek-założyciel ZPwK, Robert Jędrusik. Następnie spiker zaprosiła na scenę profesora Pasquale Amato (znanego i cenionego historyka), aby rozwinął temat 150-lecia Zjednoczenia Włoch. Profesor, wykładowca historii na uniwersytetach w Reggio Calabria i Messynie, przedstawił bardzo interesująco temat, podkreślając również wpływ i znaczenie konstytucji polskiej w dążeniach zjednoczeniowych państwa włoskiego.

Po części oficjalnej rozpoczął się występ solistyczny pianisty, który natychmiast podbił publiczność swoją brawurą i mistrzostwem prezentując dwa utwory kompozytora kalabryjskiego (1866-1950, urodzonego w Palmi – 40 km od Reggio Calabria). Było to tak zaskakujące, że cudzoziemiec gra utwory Francesco Cilea, iż wzbudziło podziw i zainteresowanie właściciela RTV, obecnego wraz z ekipą telewizyjną w teatrze.
Bogaty i trudny program, składający się z utworów i arii: Chopina, Moniuszki, Paderewskiego, Straussa, Verdiego, Offenbacha, Mozarta, Belliniego i Boieldieu-ego podkreślił mistrzostwo polskich artystów. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła sobie choreografia arii lalki Olympii – Offenbacha. Publiczność, rozbawiona talentem aktorskim artystów, długo im aplaudowała.
Po koncercie artyści rozmawiali z przedstawicielami miejscowego świata kultury, sztuki i nauki.
Wieczór zakończono kolacją galà wydaną na cześć artystów przez członków ZPwK.

Niedziela została poświęcona na zwiedzanie Reggio i okolic.

W poniedziałek rano Prezes Związku Polaków w Kalabrii towarzyszył pianiście M. D. Głuchowi do studia telewizyjnego, gdzie miał dokonał nagrania utworu Chopina i udzielił wywiadu (na zaproszenie właściciela RTV).

Z ogromna dumą zaobserwowaliśmy zainteresowanie naszej telewizji w propagowaniu koncertu  i działalności naszego Związku.

Związek Polaków w Kalabrii bardzo serdecznie dziękuje Pani Konsul J. Pietrasik z Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP przy Kwirynale, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” oraz Senatowi RP za pomoc ekonomiczną w finansowaniu obydwu koncertów.
Bardzo dziękuje również byłemu Assessorowi ds Kultury i Sztuki – Panu Vincenzo Sidari, Pani Dyrektor Luisie Spanò, Pani Monice Falcomatà, Panu Eduardo Lamberti-Castronuovo (RTV), Panu Prof. Pasquale Amato oraz wszystkim innym, którzy osobiście przyczynili się do realizacji i powodzenia tych uroczystości.

Prezes ZPwK składa gorące podziękowania Koleżankom i Kolegom, którzy z wielkim oddaniem, poświęceniem i profesjonalnością pomagali w przygotowywaniu koncertów.

Katarzyna Gralińska