Służba zdrowia: Komu przysługuje „esenzione al ticket” - Nasz Swiat
18
So, wrzesień

Nasze sprawy

We Włoszech, aby uzyskać dostęp do usług zdrowotnych świadczonych przez szpitale publiczne lub prywatne ośrodki zdrowia (wizyty specjalistyczne i badania ambulatoryjne, itp.) należy uiścić opłatę regionalną, tzw. „ticket”, której wysokość zależy do uzyskiwanych rocznie przez daną rodzinę dochodów.

Prawo przewiduje jednak, że w niektórych przypadkach, pacjent może zostać zwolniony z konieczności uiszczenia ww. opłaty (wł. esenzione al ticket).  Cudzoziemcy i to zarówno obywatele Unii Europejskiej jak i spoza wspólnoty, legalnie przebywający we Włoszech  są na równi traktowani z obywatelami Włoch  w dostępie do usług zdrowotnych i możliwości skorzystania ze zwolnienia z opłat.

Włoskie przepisy przewidują zwolnienie z opłaty regionalnej za korzystanie z usług służby zdrowia dla czterech kategorii osób, w oparciu o ich wiek i osiągane dochody.

„Esenzione dal ticket” przysługuje:
1) Osobom, które mają mniej niż sześć lub ponad 65 lat i  których całkowity dochód osiągany przez rodzinę nie przekracza36,151.98 euro rocznie, (kod „esenzione ” E01).

2) Osobom bezrobotnym i członkom ich rodzin, o ile całkowity roczny dochód rodziny nie przekracza sumy  8,263.31 euro  (11,362.05 euro, jeśli współmałżonek pozostaje na jego utrzymaniu i dodatkowo 516,46 na każde dziecko). (kod „esenzione ” E02)

3) Osoby otrzymujące emeryturę socjalną (pensione sociale)  oraz członkom ich rodzin. Kod E03

4) Emeryci w wieku co najmniej 60 lat i członkowie ich rodzin, w przypadku, dochód całej rodziny nie przekracza sumy 8263.31 euro. kod „esenzione ”  E04

Ponadto, z płacenia „ticketu” zwolnione są kobiety, których ciąża jest zagrożona oraz nosiciele przewlekłych chorób.

Jak otrzymać zwolnienie z opłaty regionalnej

Przed wprowadzeniem w ostatnim czasie zmian administracyjnych, aby otrzymać „esenzione al ticket” wystarczyło tzw. samozaświadczenie o finansowej sytuacji rodziny i skierowanie od lekarza na badania z wpisanym na nim kodem przysługującej ulgi. Rzadziej wymagano udania się do rejonowej przychodni zdrowia (ASL) w celu otrzymania specjalnego zaświadczenia, potwierdzającego uprawnienie do zwolnienia z opłaty.

Obecnie procedura związana ze zwalnianiem z opłaty regionalnej na usługi zdrowotne wyglada następująco: lekarz rodzinny (medico di famiglia) lub pediatria, przed wypisaniem skierowania na badania lub recepty sprawdza komputerowej bazie danych, czy nazwisko jego pacjenta figuruje na liście uprawnionych do „esenzione ticket” i jeśli tak jest wpisuje na skierowaniu lub recepcie odpowiedni kod.
W przypadku, kiedy pacjent jest przekonany, iż przysługuje mu zwolnienie z opłaty, a jego nazwisko nie figuruje w rejestrze musi się on udać do rejonowej przychodni (ASL) i po przedłożeniu wymaganej dokumentacji fiskalnej otrzymuje zaświadczenie o przysługującej mu uldze.
Po takie specjalne zaświadczenie muszą się zawsze zgłosić do ASL osoby bezrobotne.

 

Należy pamiętać, że wszystkie ośrodki zdrowia we Włoszech pozostają w gestii lokalnych samorządów, a tj. w kompetencji  regonów ( wł.: regioni) , w związku z tym, aby skorzystać ze zwolnienia płacenia „ticketu” należy się upewnić w rejonowym ośrodku zdrowia, jak wygląda procedura z tym związana.

Mascia Salvatore,
adwokat