Rozwód w Polsce: Gdzie można złożyć pozew, dokąd się udać i jakie są z tym związane koszty? - Nasz Swiat
24
N, wrzesień

Poradniki

Sprawa rozwodowa nie jest w ujęciu polskiego ustawodawstwa sprawą, w której chodzi wyłącznie o ewentualne rozwiązanie małżeństwa, lecz sprawą, w której sąd w związku z taką decyzją orzeka także o całości spraw rodziny.

Jeżeli miedzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, na podstawie art. 56 § 1 KRiO,  każdy z małżonków może żądać, żeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jednakże nawet mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego art. 56 § 2 KRiO.

Ponadto także rozwód nie jest dopuszczalny, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, jak stanowi art. 56 § 3 KRiO. Na podstawie art. 57 § 1 KRiO, orzekając rozwód sąd orzeka również czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego. Przy czym, jak stanowi przepis art. 57 § 2 KRiO, na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie i wówczas też w takim wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Postępowanie w sprawie o rozwód może się toczyć tylko przed sądem powszechnym.

Proces o rozwód toczy się między małżonkami i tylko oni mogą być stronami tego procesu. Udział innych osób w takim procesie w charakterze stron nie jest dopuszczalny.

W sprawie rozwodowej zatem właściwym sądem jest ten sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu nadal stale przebywa, zaś w przypadku braku takiej podstawy, właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i ta okoliczność nie jest spełniona, to wówczas właściwość sądu określa się na podstawie miejsca zamieszkania strony powodowej. I zgodnie też z powyższym, dla wszczęcia postępowania sądowego o rozwód konieczne jest złożenie pozwu do właściwego sądu okręgowego.

Pozew winien zawierać elementy, które określają w szczególności miejsce i datę, sąd, rodzaj wnoszonego pisma, imię (imiona) i nazwisko, jak też adres stron, czyli powoda i pozwanego (ewentualnie ich pełnomocników), osnowę wniosku (rozwód z orzeczeniem o winie albo bez orzekania o winie) i następnie jego uzasadnienie, wskazanie dowodów na poparcie powołanych we wniosku okoliczności (np. dowód ze świadków, dowód z przesłuchania stron itd.) oraz podpis strony (ewentualnie pełnomocnika), a ponadto też w zależności od okoliczności składa się również wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej i sprawowanie opieki nad dziećmi przez powoda, z miejscem wskazania na pobyt dzieci u powoda, wniosek o alimenty, wniosek o podział majątku lub rozstrzygnięcie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, wniosek o eksmisję drugiego małżonka.
Do pozwu należy załączyć odpis zupełny aktu małżeństwa stron, odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci stron, zaświadczenia stron o dochodach, odpis pozwu (załącza się go z uwagi na konieczność jego doręczenia uczestniczącym w sprawie stronom, w tym przypadku współmałżonkowi, co czyni zadość zasadzie jawności, zgodnie, z którą to zasadą, strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy lub wyciągi z tych akt).

Pozew o rozwód można napisać samodzielnie jako, iż nie ma w tym przypadku przymusu adwokackiego lub radcowskiego. Przy sporządzaniu natomiast uzasadnienia pozwu o rozwód należy pamiętać, że uzasadnienie to nie może być sformułowane zbyt ogólne. Winno ono bowiem zawierać wskazanie okoliczności faktycznych rozkładu pożycia małżeńskiego, co jest konieczne z uwagi na to, aby sąd mógł ocenić zasadność zgłoszonego żądania strony. W uzasadnieniu zatem pozwu o rozwód należy wskazać konkretnie na te okoliczności, fakty, które stanowiły główną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego, a w szczególności, że zostały zerwane między małżonkami więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze, i że wywołane zostało to w danych warunkach, określonym zachowaniem, czynami czy postępowaniem.

Ponadto w uzasadnieniu pozwu należy podać dane dotyczące liczby i wieku wspólnych, małoletnich dzieci, jak też informacje o stosunkach majątkowych i zarobkowych. W przypadku natomiast, gdy wniesiony do sądu pozew zawiera braki formalne, wówczas to strona zostanie wezwana do ich uzupełnienia.

Pozew o rozwód należy wnieść do właściwego sądu, a przy dokonaniu tej czynności trzeba jeszcze pamiętać, że za niego pobierany jest wpis  tymczasowy w granicach od 30 do 600 złotych. Jeśli natomiast osoba wnosząca pozew ma trudną sytuację materialną i nie jest w stanie ponosić kosztów sądowych bez uszczerbku dla utrzymania siebie i swojej rodziny, wówczas może zostać przez sąd zwolniona z obowiązku wniesienia opłaty. Osoba taka musi jednak złożyć do sądu wniosek z oświadczeniem dotyczącym konkretnych danych o stanie rodziny, majątku i o osiąganych dochodach.

Klinika Prawa


Klinika Prawa w Rzymie:
Porady prawne udzielane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu: tel. 388 30 30 750; 388 30 30 749;