Po ilu latach zameldowania we Włoszech Polak może otrzymać włoski paszport - Nasz Swiat
21
Pn, sierpień

Poradniki

Obywatelstwa włoskie ze względu na zameldowanie w Italii. Praktyczny poradnik.

Obywatelstwo włoskie może zostać nadane cudzoziemcom, którzy od określonej liczby lat są zameldowani we Włoszech (posiadają tzw. residenzę).

Kwestię nadawania obywatelstwa włoskiego cudzoziemcom reguluje ustawa z dnia 5 lutego 1992 roku (Legge 5 Febbraio 1992, N. 91/1992).

Dla obywateli Unii Europejskiej okres ten wynosi 4 lata, a dla obywateli państw nie należących do UE 10 lat. Bezpaństwowcy (apolidi) mogą wystąpić o włoskie obywatelstwo po 5 latach pobytu.

Włoskie prawo zezwala na posiadanie podwójnego obywatelstwa, jednak przed wystąpieniem o naturalizację cudzoziemiec powinien upewnić czy taką możliwość przewiduje również kraj jego pochodzenia.

Polska, podobnie jak Włochy, nie zabrania swoim obywatelom posiadania więcej niż jednego paszportu, dlatego Polak po nabyciu włoskiego obywatelstwa nie traci obywatelstwa polskiego.

------------------------------------

W jaki sposób składa się wniosek o naturalizację?

Od 18 maja 2015 roku wniosek o przyznanie włoskiego obywatelstwa można złożyć przez internet za pośrednictwem portalu ministerstwa spraw wewnętrznych (Ministero dell'Interno). Do podania należy załączyć między innymi skan dokumentu tożsamości, aktu urodzenia, zaświadczenia o niekaralności a także potwierdzenie uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 200 euro i znaczek skarbowy za 16 €.

Cudzoziemcy, którzy występują o nadanie włoskiego obywatelstwa z tytułu residenzy muszą ponadto wykazać, że osiągają określone dochody poprzez pracę zarobkową.

Można przedstawić samozaświadczenie (autocertficazione) o dochodach, jednak należy pamiętać, iż potwierdzenie deklarowanych kwot musi mieć potwierdzenie w odpowiednich dokumentach na wypadek kontroli.

Należy również pamiętać, że podanie fałszywych informacji w samozaświadczeniu jest przestępstwem, za które grożą poważne kary wynikające z kodeksu karnego.

Tutaj znajduje się poradnik, w którym krok po kroku wyjaśniamy jak składa się online wniosek o obywatelstwo włoskie.

Zobacz także: Oto jak się uiszcza opłatę administracyjną w wysokości 200 euro

------------------------------------

Czas oczekiwania

Wniosek o obywatelstwo musi zostać rozpatrzony przez organy administracji publicznej w ciągu 730 dni od momentu jego złożenia, tj. w ciągu 2 lat.

W przypadku, kiedy odpowiedź jest pozytywna prefektura wysyła osobie zainteresowanej stosowne zawiadomienie w ciągu 90 dni do momentu wydania przez kompetentny urząd decreto di cittadinanza, tj dekretu o przyznaniu obywatelstwa.

Po otrzymaniu decreto di cittadinanza zainteresowany musi złożyć przysięgę wierności Republice Włoskiej w Urzędzie Miasta /Gminy w miejscu zamieszkania w ciągu 6 miesięcy.

Ww. dekret zachowuje ważność przez okres 180 dni. Jeśli wnioskodawca nie złoży przysięgi w przeciągu tego okresu będzie musiał złożyć wniosek o obywatelstwo ponownie i czekać kolejne 2 lata na jego rozpatrzenie.

Po złożeniu wniosku o obywatelstwo można sprawdzać online na jakim etapie znajduje się praktyka. Dopóki nie pojawi się komunikat o treści “istruttoria è stata conclusa” wniosek znajduje się w toku rozpatrywania.

Tutaj wyjaśniamy co należy zrobić jeśli wniosek nie zostanie rozpatrzony w ciągu ustawowych 2 lat.

Danuta Wojtaszczyk

***

Uwaga! Wszystkie materiały zamieszczane w serwisie www.naszswiat.net mają charakter informacyjny. Zespół redakcyjny portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.