Co zrobić jak Polak umrze na terenie Włoch? Ile kosztuje transport zwłok do Polski i jakie formalności należy załatwić? - Nasz Swiat
24
N, wrzesień

Poradniki

W razie śmierci obywatela polskiego za granicą pomocą przy załatwieniu formalności służą Konsulaty RP.

We Włoszech pomocy konsularnej udzielają: Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie oraz Konsulat Generalny RP w Mediolanie. Zakres okręgów konsularnych obu placówek podany jest na stronie internetowej: www.rzym.polemb.it (obowiązuje rejonizacja).

Zezwolenie na przewóz zwłok (prochów) do kraju jest dokumentem niezbędnym do sprowadzenia do kraju trumny (urny) zawierającej szczątki obywatela polskiego zmarłego za granicą. W związku z tym, ze został zniesiony obowiązek pieczętowania trumien przez konsulat pieczęcią lakowa, zezwolenie może być wydane nawet bez ich przywożenia do urzędu, wyłącznie na podstawie kompletnej dokumentacji potwierdzającej zgodę władz włoskich na wywóz zwłok/prochów oraz władz polskich na ich wywóz.

Jeżeli chodzi o wymagane dokumenty wydawane przez władze polskie to są nimi: zezwolenie na pochowanie zwłok na cmentarzu w Polsce, wydane przez Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca pochówku w kraju. Zezwolenie jest wydawane na wniosek członków rodziny lub upoważnionych przez nich osób i powinno być niezwłocznie po otrzymaniu przesłane faksem na numer Konsulatu: +39 02 48020345. Zezwolenie to jest wydawane na podstawie powiadomienia przesyłanego do Polski przez konsulat. Jego przesłanie do konsulatu jest warunkiem zakończenia procedury we Włoszech.

Natomiast wymagane dokumenty przez władze włoskie to:
- zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu (w przypadku zgonu z powodu choroby zakaźnej, sprowadzenie zwłok do kraju jest zabronione);
oryginał aktu zgonu wydanego przez włoski Urząd Stanu Cywilnego;
- zaświadczenie włoskich służb sanitarnych (USL), potwierdzające, że ciało zostało zamknięte hermetycznie w metalowej skrzyni wyłożonej warstwą substancji chłonnej o grubości co najmniej 5 cm lub świadectwo kremacji;
- zezwolenie Urzędu Miasta/Gminy na wywóz zwłok (urny) za granicę (passaporto mortuario). Jeśli zgon nie nastąpił z przyczyn naturalnych, wydanie tego zezwolenia jest uwarunkowane pisemną zgodą Prokuratora.

Przewóz zwłok do Polski wymaga zaangażowania koncesjonowanej firmy zajmującej się międzynarodowym transportem zmarłych. Przewozu urny zawierającej spopielone szczątki zmarłego może dokonać każda osoba, także publicznymi środkami transportu. Wszystkie koszty związane z przewozem zwłok (prochów) do kraju ponosi osoba decydująca o pochówku w kraju. Konsulat nie ma możliwości pokrycia lub zaliczkowego opłacenia kosztów transportu zwłok i czynności wykonywanych przez urzędy włoskie. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów transportu zwłok, ciało zmarłego może zostać pochowane na cmentarzu komunalnym we Włoszech, na koszt miejscowych władz.

Koszt przewozu zwłok do kraju przez polską firmę pogrzebową wynosi ok. 5 tys. euro, a samolotem od 10 do 15 tys euro.

Klinika Prawa