Deposito cauzionale, czyli czym jest i kiedy właściciel mieszkania ma prawo zatrzymania wpłaconej przez najemcę kaucji? - Nasz Swiat
24
N, wrzesień

Ekspert odpowiada

Zgodnie z włoską ustawą o najmie lokali mieszkalnych (Legge 27 luglio 1978, n. 392), kaucja (deposito cauzionale ), potocznie zwana zaliczką, nie może przekraczać wysokości czynszu za 3 miesiące. Ponadto, od kaucji naliczane są odsetki (interessi legali), które podlegają zwrotowi najemcy z końcem roku. Należy zatem na wstępie wytłumaczyć jaka jest natura i funkcja kaucji.

W umowie najmu strony mogą postanowić, że najemca złoży kaucję osobie oddającej lokal w najem, celem zagwarantowania poprawnego wykonania powziętych zobowiązań wynikających z umowy. Należy odpowiedzieć na pytanie jakie obowiązki ciążą na najemcy z racji zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego?

Zgodnie z włoskim Kodeksem cywilnym do głównych obowiązków najemcy należą:
- dbanie o utrzymanie lokalu we właściwym stanie technicznym oraz korzystanie z niego w sposób określony w umowie,
- wnoszenie opłaty za czynsz w terminie przewidzianym w umowie (art. 1587c.c.).

Funkcją kaucji jest zatem zabezpieczenie wynajmującego (właściciela mieszkania) przed niewywiązaniem się, bądź też niewłaściwym wywiązywaniem się najemcy z postanowień umownych.

Kiedy następuje zwrot kaucji?
Co do zasady, z dniem wygaśnięcia umowy najmu najemca ma prawo żądać zwrotu wpłaconej kaucji. Należy pamiętać jednak, że od tej zasady istnieją wyjątki, w razie zaistnienia których, osoba oddająca lokal mieszkalny w najem ma prawo zatrzymać wpłaconą przez nas kaucję. Do takich wyjątków orzecznictwo włoskich sądów zalicza następujące przypadki:
- brak uiszczenia opłaty za czynsz,
- wyrządzenie szkód materialnych w wynajmowanym lokalu,
- zwłoka w opuszczeniu lokalu po wygaśnięciu umowy najmu.

Należy zauważyć, że zaistnienie którejkolwiek z wyżej wymienionych przesłanek nie musi prowadzić do zatrzymania przez właściciela pełnej kwoty wpłaconej przez nas kaucji. Wysokość zatrzymanej sumy powinna odpowiadać rzeczywistej wysokości straty poniesionej przez wynajmującego.

Pragnę jeszcze wrócić do poruszonej na początku artykułu kwestii odsetek od kaucji przysługujących corocznie najemcy. Chodzi o odsetki (interessi legali), których wysokość określana jest corocznie przez włoskie Ministerstwo Ekonomii i Finansów. Obecnie, począwszy od 1 stycznia 2012 roku odsetki te wynoszą 2,5 % w stosunku rocznym. Należy jednak pamiętać, że w praktyce większość umów najmu zawiera klauzulę wyłączającą możliwość wystąpienia o zwrot odsetek od kaucji. W związku z tym należy zawsze dokładnie przeczytać posiadaną umowę najmu zanim podejmie się decyzję o wytoczeniu ewentualnych roszczeń.

Małgorzata Szczurzydło Maresca, prawnik