Colf i badanti: składki na 2014 rok - Nasz Swiat
19
Pn, październik

Colf i badanti

Jak co roku INPS zrewaloryzował wysokość składek na ubezpieczenie dla colf, badanti, babby sitter oraz innych pracowników zatrudnionych we włoskich domach.

Należy pamiętać, że składki wpłacane są przez pracodawcę, który odlicza od wynagrodzenia pracownika kwotę, którą wpłaca osoba zatrudniona.

Nowe stawki potrzebne będą przede wszystkim do obliczenia wysokości składek za pierwszy kwartał 2014 roku. Oprócz tego będą brane pod uwagę w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy.

Wysokość składek uzależniona jest od wynagrodzenia, ale w stosunkach pracy powyżej 24 godzin tygodniowo aą obliczana ryczałtowo. Ponadto, jeśli chodzi o umowy na czas określony, z wyjątkiem uzasadnionych sytuacji nieobecności pracowników (choroba, urlop macierzyński, itp.) wysokość składek będzie wyższa.

Uwaga!

Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne, pracodawca jest zobowiązany do wpłaty tzw. Contributo di assistenza contrattuale (kod F2), aby móc skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia Cas.sa Colf (więcej o Cas.sa Colf można przeczytać tutaj).

Wysokość dodatkowej składki w 2014 roku dla osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony, niezależnie od wysokości wynagrodzenia i godzin pracy wynosi 0,003€ ( z czego 0,001€ opłacana jest pracowanika) za każdą roboczogodzinę.

Legenda:

*   La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

** Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro.

*** Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.

Stranieri in Italia